Image Alt

dung cụ chạy Tag

Giải pháp kính mát cho người cận chơi thể thao Exception là mẫu kính mát hoàn toàn mới nằm trong dự án kính mát dành cho người cận của Rudy Project. Exception lấy ý tưởng từ những chiếc mắt kính Mickey Mouse ngày xưa để làm giải pháp cho những người cận. Gọng của Exception gồm 2 thành phần chính: Khung gọng